• shadiari

Η εξέλιξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

από τις μαθήτριες Μαρία Τασσοπούλου, Β '1 Λ και Χριστίνα Νικίδη, Β' 2 Λ.

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελούν  ηθικές αρχές  που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα  ανθρώπινης  συμπεριφοράς και συνήθως προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα  κατά το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Το δόγμα  των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει επηρεάσει  το διεθνές δίκαιο, τα εθνικά συντάγματα, τις πολιτικές  των κρατών  και τη δράση   των μη  κυβερνητικών  οργανώσεων και αποτελεί τον βασικό  λίθο της δημόσιας τάξης στον κόσμο.Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η τελευταία παγκόσμια ιδεολογία μετά «το τέλος όλων των ιδεολογιών». Στην ιστορική πορεία,  πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια εξήγησης του πώς και γιατί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν γίνει μέρος των κοινωνικών προσδοκιών. Στις παλαιότερες εποχές, οι φιλοσοφίες που σχετίζονταν με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέσβευαν ότι αποτελούν μέρος ενός φυσικού δικαίου και προέρχονται από διαφορετικές φιλοσοφικές ή θεολογικές βάσεις. Στον Μεσαίωνα και στους επόμενους αιώνες, από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ήταν άγνωστη έννοια στις περισσότερες χώρες , παρόλο που υπήρχαν νομικά δικαιώματα.

Τον 19ο αιώνα, με αφορμή το ζήτημα της δουλείας, οι ανθρώπινες κοινωνίες άρχισαν να θεσπίζουν τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες ώστε να μπορούν  όλοι οι άνθρωποι να έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή, να ζουν και να δρουν ελεύθερα και αδέσμευτα από καταναγκαστικά έργα, από τη βία, το ρατσισμό και την τρομοκρατία.  Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα πολλές χώρες πέτυχαν τη θέσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διασφάλισαν το δικαίωμα της απεργίας στους εργαζόμενους, ελάχιστες συνθήκες εργασίας και απαγόρευσαν ή ρύθμισαν νομοθετικά την παιδική εργασία.Σήμερα,  όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα τα οποία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Αρχικά τα ατομικά ή προσωπικά δικαιώματα, τα οποία διασφαλίζονται από́ το σύνταγμα, ανεξάρτητα από́ την ιθαγένεια, το γένος, την υπηκοότητα και τη θρησκεία. Πρόκειται για το δικαίωμα της ατομικής ελευθερίας, της ατομικής ασφάλειας και το απαραβίαστο του απορρήτου.Στη συνέχεια έχουμε τα πολιτικά́ δικαιώματα. Πολιτικά δικαιώματα αναγνωρίζονται μόνο στους πολίτες του κράτους. Πρόκειται για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, της συμμετοχής στη δικαστική́ εξουσία αλλά και του διορισμού́ σε δημόσιο λειτούργημα κάτι που ήταν εφικτό τα παλιότερα χρόνια. Τελευταία κατηγορία αποτελούν τα αστικά δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται σε όλους τους πολίτες.

Τα αστικά δικαιώματα είναι κληρονομικά και οικογενειακά́. Τέλος, μία σημαντική διαφορά που παρατηρείται ανά τους αιώνες ως προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ότι έχουν ληφθεί  μέτρα προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε αντίθεση με τα παλιότερα χρόνια όπου δεν είχαν όλοι ίσα δικαιώματα.Κλείνοντας, θα ήταν σημαντικό να αναφέρουμε ότι η κοινωνία έχει κάνει βήματα στον τομέα τον Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός  ότι οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες, γιατί-όπως γνωρίζουμε- το γυναικείο φύλο τα παλιότερα χρόνια στερείτο των στοιχειωδών δικαιωμάτων του. Τέλος, μία βασική παράμετρος στο θέμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι στις διακρατικές σχέσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα κατέχουν όλο και σημαντικότερη θέση. Κράτη που παραβιάζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών και δεν αναπτύσσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς απομονώνονται από τη διεθνή κοινότητα και δεν γίνονται αποδεκτά από διεθνείς οργανισμούς, ενώ περιορίζονται οι δυνατότητες οικονομικής τους ενίσχυσης.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σπυριδούλα Χαδιάρη, Φιλόλογος Λυκείου

 

Αρχισυντάκτης: Παντελής Κάβουρας

 

Συντακτική Επιτροπή: Αριάννα Μαραγκού-Δυοβουνιώτου, Παναγιώτης Γεωργίου, Κυριακή Τσιντικίδου 

Μαθητική Εφημερίδα, © 2020, Εκπαιδευτήρια Δούκα