• shadiari

Σχολείο και Κοινωνία της πληροφορίας

από τον μαθητή Παντελή Κάβουρα, Β1΄ ΛΤο σχολείο αποτελεί τον θεσμό που πλάθει και διαμορφώνει τους μελλοντικούς πολίτες. Αυτό συνεπάγεται με μία νευραλγικής σημασίας αποστολή που καλείται να επιτελέσει, αυτή της καλλιέργειας των απαραίτητων δεξιοτήτων. Πρόκειται για δεξιότητες που θα δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα- ως ενήλικες- να αντιλαμβάνονται την εγκυρότητα κάθε πληροφορίας που θα λαμβάνουν, να μπορούν να την κατανοούν πλήρως και να την αξιοποιούν εποικοδομητικά.

Η κριτική ικανότητα, η σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων, η συνθετική και αφαιρετική σκέψη, η επεξεργασία των δεδομένων – πληροφοριών που καθημερινά δέχονται, αποτελούν αρετές που πρέπει να διέπουν τη ζωή των σύγχρονων νέων. Έτσι, θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τον αυξημένο όγκο των πληροφοριών από τον οποίο βομβαρδίζονται καθημερινά και συνάμα να διαχωρίζουν τις έγκυρες από τις ανακριβείς ή ψευδείς ειδήσεις. Η κατάλληλη εκπαίδευση συμβάλλει και στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από δημοκρατική συνείδηση και διέπεται από πνεύμα σεβασμού, αλληλοκατανόησης και

αποδοχής της διαφορετικότητας.

Το σχολείο μαθαίνει στους νέους πώς να μαθαίνουν. Όχι μόνο προσφέρει γνώσεις, αλλά τους εξασκεί και στον τρόπο με τον οποίο θα αποκομίσουν αυτές τις γνώσεις. Οι νέοι μαθαίνουν όχι μόνο να συλλέγουν πληροφορίες, αλλά και να τις συνδυάζουν αρμονικά και αποτελεσματικά οδηγούμενοι σε μία συγκριτική θεώρηση των πραγμάτων και στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας διαδραματίζει τον δικό της ρόλο στην ορθή χρήση νέων τεχνολογιών ενώ παράλληλα τους καθιστά ευπροσάρμοστους σε αλλαγές και νέες πρωτόγνωρες καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Τέλος τους προσφέρει αυτονομία και την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε ποικίλες πηγές πληροφόρησης.

Δεδομένου του οικουμενικού χαρακτήρα των ΜΜΕ οι χρήστες οφείλουν να είναι γλωσσομαθείς προκειμένου να επεξεργάζονται πηγές στην αυθεντική τους μορφή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος το σχολείο καλείται να μυήσει τον νέο προς αυτή την κατεύθυνση με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό. Στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος οι μαθητές καλούνται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να ανακαλύπτουν τη γνώση διαδραστικά και βιωματικά και όχι μέσω της στυγνής αποστήθισης. Είναι αναγκαία η ενίσχυση εκείνων των μαθημάτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη τεχνολογικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Ο εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να παρουσιάσει στη τάξη τον πλουραλισμό των ΜΜΕ και να εξοικειώσει τους μαθητές του με την ύπαρξη και την συνύπαρξη διαφορετικών απόψεων στον χώρο της Δημοκρατίας.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα προαναφερθέντα, το σχολείο προσανατολίζεται τόσο με τη στοχοθεσία του όσο και με το ανανεωμένο και προσαρμοσμένο- στις νέες απαιτήσεις- πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζει, στη δημιουργική μετάδοση γνώσεων. Η μετάδοση γνώσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ικανοτήτων και την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων θα συμβάλουν στη διάπλαση των μαθητών σε υπεύθυνους και ενεργούς μελλοντικούς πολίτες, ορθούς χρήστες και αποδέκτες των πληροφοριών που καθημερινά καλούνται να διαχειριστούν. Αυτά τα δεδομένα καλούνται οι νέοι να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν προς όφελός τους. Το σχολείο διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, η ορθή αξιοποίηση των οποίων μπορεί να αποδώσει καρπούς στον τομέα διαχείρισης των πληροφοριών, ιδιαίτερα σε μία κοινωνία με αυξημένες απαιτήσεις αλλά και πολλαπλές ευκαιρίες προς αξιοποίηση.


Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σπυριδούλα Χαδιάρη, Φιλόλογος Λυκείου

 

Αρχισυντάκτης: Παντελής Κάβουρας

 

Συντακτική Επιτροπή: Αριάννα Μαραγκού-Δυοβουνιώτου, Παναγιώτης Γεωργίου, Κυριακή Τσιντικίδου 

Μαθητική Εφημερίδα, © 2020, Εκπαιδευτήρια Δούκα